I made Filipino chicken adobo
I made Filipino chicken adobo